جدول باکس آفیس هفتگی آمریکا به صورت لحظه ای

# عنوان امتیاز IMDB تعداد آرا فروش آخر هفته فروش کلی
1 "My Name Is Earl" Creative Writing 7.0 461 رای 0.2 میلیون دلار 0.2 میلیون دلار
2 The Wretched 5.8 3462 رای 0.2 میلیون دلار 1.1 میلیون دلار
3 Strike 4.8 130 رای 0.0 میلیون دلار 0.0 میلیون دلار
4 Sex and the Future 1.9 155 رای 0.0 میلیون دلار 0.0 میلیون دلار
5 The Fox Hunter 4.9 12 رای 0.0 میلیون دلار 0.0 میلیون دلار
6 Circles 8.7 6 رای 0.0 میلیون دلار 0.0 میلیون دلار
7 "Bulthaupt in..." Namibia 0 0 رای 0.0 میلیون دلار 0.0 میلیون دلار
8 How to Build a Girl 5.5 790 رای 0.0 میلیون دلار 0.1 میلیون دلار
9 Emma 6.8 11917 رای 1.3 میلیون دلار 9.9 میلیون دلار
10 Bad Boys for Life 6.8 76977 رای 1.1 میلیون دلار 204.3 میلیون دلار